SIX signings to follow Siem De Jong to Newcastle

The Magic Sponge